ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
دسترسی سریع

 

 

 

 

 

 

دانلود پوستر
لیست هزینه ها و خدمات
تعرفه های ثبت نام عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
ثبت نام نهایی مقاله اول غیر حضوری 4,500,000 ریال 3,000,000 ریال ثبت نام
ثبت نام همراه مقاله حضوری 6,000,000 ریال 6,000,000 ریال ثبت نام
ثبت نام نهایی مقاله اول حضوری 7,500,000 ریال 3,000,000 ریال ثبت نام
ثبت نام حضوری بدون مقاله 6,000,000 ریال 6,000,000 ریال ثبت نام
لیست خدمات ویژه
(اختیاری)
عنوان هزینه عملیات
گواهی بین المللی MPT اتریش 1,000,000 ریال ثبت نام
لوح فشرده (CD) مجموعه مقالات اضافه 700,000 ریال ثبت نام
گواهی فارسی مقاله اول (در صورت نیاز) 700,000 ریال ثبت نام
گواهی فارسی مقاله دوم (در صورت نیاز) 700,000 ریال ثبت نام
گواهی فارسی مقاله سوم (در صورت نیاز) 700,000 ریال ثبت نام
گواهی فارسی مقاله چهارم (در صورت نیاز) 700,000 ریال ثبت نام