ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
دسترسی سریع

 

 

 

 

 

 

دانلود پوستر
نشست پنجم: آزمایشکاه های مدیریتی، ارائه الگوهای پیشنهادی

نشست پنجم: آزمایشکاه های مدیریتی، ارائه الگوهای پیشنهادی

ویدیوی نشست پنجم:

پوستر نشست پنجم: