ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
دسترسی سریع

 

 

 

 

 

 

دانلود پوستر
نشست اول: نقش نظریه بازی ها در مدیریت کارآمد(جلسه دوم)

نشست دوم: نقش نظریه بازی ها در مدیریت کارآمد(جلسه دوم)