ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
دسترسی سریع

 

 

 

 

 

 

دانلود پوستر
نشست پنجم: (فناوری نرم دینی) چیستی ضرورت و مسیر تحقیق

نشست پنجم: (فناوری نرم دینی) چیستی ضرورت و مسیر تحقیق