ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
دسترسی سریع

 

 

 

 

 

 

دانلود پوستر
نشست پنجم: نحوه مواجهه با بحران شناخت مسائل در سازمان به کمک ابزار های آزمایشگاهی

نشست پنجم: نحوه مواجهه با بحران شناخت مسائل در سازمان به کمک ابزار های آزمایشگاهی