ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
دسترسی سریع

 

 

 

 

 

 

دانلود پوستر
نشست دهم: آینده سامانه های هوش کسب و کار و هوش افزوده

نشست دهم: آینده سامانه های هوش کسب و کار و هوش افزوده

ویدیوی نشست دهم:

پوستر نشست دهم: