ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
دسترسی سریع

 

 

 

 

 

 

دانلود پوستر
نشست دوم: نظریه بازی ها و ارتباط آن با آزمایشگاه مدیریت

نشست دوم: نظریه بازی ها و ارتباط آن با آزمایشگاه مدیریت

ویدیوی نشست دوم:

پوستر نشست دوم: