ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
دسترسی سریع

 

 

 

 

 

 

دانلود پوستر
نشست ششم: چیستی، چرایی و چگونگی آموزش مدیریت با استفاده از مطالعه موردی فیلم

نشست ششم: چیستی، چرایی و چگونگی آموزش مدیریت با استفاده از مطالعه موردی فیلم