ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
دسترسی سریع

 

 

 

 

 

 

دانلود پوستر
نشست سوم: کاربردهای علوم شناختی در آزمایشگاه مدیریت دانش

نشست سوم: کاربردهای علوم شناختی در آزمایشگاه مدیریت دانش