شورایعالی کنفرانس
ارکان کنفرانس
رئیس کنفرانس
جناب آقای دکتر منوچهر منطقی
ریاست انجمن تعالی کسب و کار ایران و استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دبیر علمی کنفرانس
جناب آقای دکتر روح الله تولایی
دانشیار و معاون آموزش دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دبیر اجرایی کنفرانس
دکتر احسان شریف احمدیان
عضو هیئت علمی پژوهشی و رئیس آزمایشگاه مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (ع)
شورای سیاست گذاری
عضو شورای سیاست گذاری
جناب آقای دکتر منوچهر منطقی
ریاست انجمن تعالی کسب و کار ایران و دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عضو شورای سیاست گذاری
جناب آقای دکتر روح‌الله تولایی
دانشیار و معاون آموزش دانشگاه جامع امام حسین (ع)
عضو شورای سیاست گذاری
جناب آقای دکتر مهدی صفیان بلداجی
ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

عضو شورای سیاست گذاری
جناب آقای دکتر علی رضاییان
استاد دانشگاه شهیدبهشتی و چهرۀ ماندگار مدیریت
عضو شورای سیاست گذاری
جناب آقای دکتر علی فرهی
استاد دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
عضو شورای سیاست گذاری
سرکار خانم دکتر روزا هندیجانی
استادیار و رئیس آزمایشگاه تحقیقات کسب‌وکار دانشگاه تهران