هزینه های کنفرانس
از تاریخ 1 فروردین 1400
نوع ثبت نام
هزینه ثبت نام
حضوری دانشجو
2،800،000 ریال
حضوری اساتید
3،300،000 ریال
حضوری آزاد
3،600،000 ریال 
حضور بدون مقاله
2،600،000 ریال 
حضور نویسنده همکار    
2،600،000 ریال
هزینه هر مقاله اضافی    
1،700،000 ریال
غیر حضوری
2،500،000 ریال

 

► هزینه ثبت نام شامل دریافت پکیج کنفرانس (کتابچه الکترونیکی مجموعه مقالات،گواهی پذیرش مقالات برای تمامی نویسندگان به صورت مجزا و ...) می باشد.

► هزینه های کنفرانس بعداز 31 تیرماه 1400 ، 20در صد افزایش خواهد یافت.