نشست هفتم: روند طراحی بازی های مدیریتی در آزمایشگاه مدیریت

نشست هفتم: روند طراحی بازی های مدیریتی در آزمایشگاه مدیریت