نشست ششم: چیستی، چرایی و چگونگی آموزش مدیریت با استفاده از مطالعه موردی فیلم

نشست ششم: چیستی، چرایی و چگونگی آموزش مدیریت با استفاده از مطالعه موردی فیلم