نشست پنجم: (فناوری نرم دینی) چیستی ضرورت و مسیر تحقیق

نشست پنجم: (فناوری نرم دینی) چیستی ضرورت و مسیر تحقیق