نشست چهارم: حکمرانی هوشمند(چیستی، چرایی، چگونگی) - جلسه دوم

نشست چهارم: حکمرانی هوشمند(چیستی، چرایی، چگونگی) - جلسه دوم

لینک ورود به نشست(9 شهریور 1401 ساعت 10:00):

کلیک کنید