نشست اول: نقش نظریه بازی ها در مدیریت کارآمد(جلسه دوم)

نشست دوم: نقش نظریه بازی ها در مدیریت کارآمد(جلسه دوم)