نشست اول: نقش نظریه بازی ها در مدیریت کارآمد(جلسه اول)

نشست اول: نقش نظریه بازی ها در مدیریت کارآمد(جلسه اول)

(به پایان رسید)