محل برگزاری

آزمایشگاه مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (ع)


تهران، بزرگراه بابایی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، موقعیت مرکزی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، آزمایشگاه مدیریت و اقتصاد