نشست دوازدهم: نقش تحلیلگری منابع انسانی (HR Analytics) در نوآوری

نشست دوازدهم: نقش تحلیلگری منابع انسانی (HR Analytics) در نوآوری

ویدیوی نشست دوازدهم:

پوستر نشست دوازدهم: