نشست یازدهم: مدل شرکت پدیدار در طراحی Gamification و Game Learn در عمل

نشست یازدهم: مدل شرکت پدیدار در طراحی Gamification و Game Learn در عمل

ویدیوی نشست یازدهم:

پوستر نشست یازدهم: