نشست دهم: آینده سامانه های هوش کسب و کار و هوش افزوده

نشست دهم: آینده سامانه های هوش کسب و کار و هوش افزوده

ویدیوی نشست دهم:

پوستر نشست دهم: