نشست نهم: بازی وار سازی و مدل های کسب و کار نوآورانه در صنعت گردشگری

نشست نهم: بازی وار سازی و مدل های کسب و کار نوآورانه در صنعت گردشگری

ویدیوی نشست نهم:

پوستر نشست نهم: