نشست ششم: نقش آزمایشگاه مدیریت در ارتقاء کیفیت آموزش و کاربردی کردن دانش مدیریت

نشست ششم: نقش آزمایشگاه مدیریت در ارتقاء کیفیت آموزش و کاربردی کردن دانش مدیریت

پوستر نشست ششم: