نشست پنجم: آزمایشکاه های مدیریتی، ارائه الگوهای پیشنهادی

نشست پنجم: آزمایشکاه های مدیریتی، ارائه الگوهای پیشنهادی

ویدیوی نشست پنجم:

پوستر نشست پنجم: