نشست چهارم: روش موردکاوی (Case Study) و جایگاه آن در رویکردهای نوآورانه مدیریت

نشست چهارم: روش موردکاوی (Case Study) و جایگاه آن در رویکردهای نوآورانه مدیریت

ویدیوی نشست چهارم:

پوستر نشست چهارم: