نشست سوم: نقش بازی کاری در مدیریت عملکرد

نشست سوم: نقش بازی کاری در مدیریت عملکرد

 

ویدیوی نشست سوم:

پوستر نشست سوم: