نشست دوم: نظریه بازی ها و ارتباط آن با آزمایشگاه مدیریت

نشست دوم: نظریه بازی ها و ارتباط آن با آزمایشگاه مدیریت

ویدیوی نشست دوم:

پوستر نشست دوم: