تعرفه های ثبت نام

   

تعرفه های کنفرانس (تا تاریخ 1401/05/31)
*پس از تاریخ فوق مشمول افزایش هزینه خواهد بود.
نوع ثبت نام
هزینه ثبت نام
حضوری دانشجو
4،000،000 ریال
حضوری اساتید
4،300،000 ریال
حضوری آزاد
4،500،000 ریال 
حضور بدون مقاله
3،500،000 ریال 
حضور نویسنده همکار    
3،400،000 ریال
هزینه هر مقاله اضافی    
2،000،000 ریال
غیر حضوری
3،500،000 ریال

► هزینه ثبت نام شامل دریافت (کتابچه الکترونیکی مجموعه مقالات،گواهی پذیرش مقالات برای تمامی نویسندگان به صورت مجزا و ...) می باشد.